Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz
Do 15 lutego 2021 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.


W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Zabytków  rezerwujemy 1,5 miliona złotych. Zdecydowana większość tej kwoty trafi w formie dotacji  na prace konserwatorskie w budynkach nienależących do miasta. Wnioski można składać do 15 lutego. Następnie zostaną one ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami są między innymi wartość historyczna budynków, ich położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję w drodze uchwały podejmuje Rada Miasta.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom wypiękniało kilkanaście obiektów. Wśród nich znajdują się  między innymi kamienica na pl. Wolności 3, gmach UKW przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 i dawny hotel „Ratuszowy” przy ul. Długiej. Dzięki miejskim dotacjom realizowane są też kolejne etapy prac przy elewacji kościoła św. Antoniego z Padwy na Czyżkówku.

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też społeczną radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty.

Warto podkreślić, że w tym roku planowane jest zakończenie prac we własnych  obiektach zabytkowych m.in. Młynach Rothera, Muzeum Okręgowym, Teatrze Kameralnym. Na te zadania w budżecie zarezerwowaliśmy 30 mln zł. Gotowy jest również projekt rozbudowy gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie dofinansowania z funduszy norweskich.

Wniosek o dotację do pobrania: TUTAJ