Przedstawiamy Porządek Obrad na najbliższej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego, która odbędzie się 24.11.2021 r. 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).
Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad sesji.


3. Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.


4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.


5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.


6. Interpelacje oraz zapytania Radnych.


7. Wnioski i oświadczenia Radnych.


8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku  szkolnym 2020/2021.


9. Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.


10. Informacja o realizacji inwestycji dotyczących dróg powiatowych w 2021r.


11. Informacja o działaniach mających na celu promocję Powiatu Bydgoskiego w roku 2021.


12. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.


13. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Powiecie Bydgoskim dla Gminy Sicienko.


14. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2020 "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 - 2020".


15. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bydgoskiego - ziemskiego na lata 2017 - 2020, z perspektywą do roku 2024, za lata 2017 - 2018 i za lata 2019 – 2020.


16. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Bydgoski zabudowanej nieruchomości, położonej w Bydgoszczy, obręb 0492, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/2.


17. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia na 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.


18. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla rozwoju Powiatu Bydgoskiego.”


19. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024.


20. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.


21. Wolne głosy.


22. Zamknięcie obrad sesji.