Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.699 tj.).
Szczegóły dotyczące składania uwag do oferty TUTAJ.