Każdy kto chce głosować w miejscu pobytu czasowego przez dopisanie się do spisu wyborców może to zrobić tylko do 21 maja. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę, 26 maja.


 Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. We wniosku podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
− adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.